جدول مشخصات پروژه ویلای ورندان

طراحی ویلای ورندان

با توجه به سایت مسطح و دشت گونه ، تمام توجه به داخل سایت بوده و در طرح این پروژه با تفکیک دو بخش خصوصی و عمومی این امکان را به وجود آورده تا با یک راهروی ورودی و ایجاد فاصله و شکاف ، نفوذ استخر در حجم ساختمان امکان پذیر شود و حس جذاب و متفاوتی را به وجود بیاورد. حضور استخر در مرکز ساختمان و شفافیت فضاهای اطراف آن موجب به وجود آمدن چشم انداز زیبایی شده است.